Zavřít X:

Železářství - Domácí potřeby - Jaroslava Kassasová

Tel.: 775 862 650, Mail: info@zelezarstvikassasova.cz, Web: www.zelezarstvikassasova.cz


 LEDEN, ÚNOR 2024 : PONDĚLÍ- PÁTEK  8.00 - 16.00, SOBOTA  8.00 - 11.00  *** BŘEZEN- PROSINEC 2024 : PONDĚLÍ- PÁTEK 8.00-16.30, SOBOTA 8.00- 11.00

Počet položek:
Cena celkem:0,00 Kč
Objednat

podrobné hledání

Železářství - Domácí potřeby - Jaroslava Kassasová
Eshop - kategorie
Přihlášení uživatelů
přihlásit | registrovat


 
INFORMAČNÍ OZNÁMENÍ O EVIDENCI TRŽEB
Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku.Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online, v případě technického výpadku pak nejpozději do 48hodin.
VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY
Tyto všeobecné obchodní podmínky ( dále jen obchodní podmínky ) se vztahují na smlouvy uzavřené prostřednictvím on-line obchodu Železářství-domácí potřeby Jaroslava Kassasová umístěného na webovém www.zelezarstvikassasova.cz (dále jen webové rozhraní) mezi

podnikatelkou : Jaroslava Kassasová, se sídlem Janáčkova 126,407 21 Česká Kamenice
IČ : 40213030
DIČ : CZ7056062376
zapsaná v živnostenském rejstříku vedeném Magistrátem města Děčín
adresa pro doručování : Železářství - domácí potřeby Jaroslava Kassasová,Janáčkova 126, 40721 Česká Kamenice
tel. +420 775 862 650
kontaktní e-mail : info@zelezarstvikassasova.cz
jako prodávajícím

a vámi jako kupujícím.

 

1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

1.1.Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba,která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího,je právnickou osobou či osobou,jež jedná při objednání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.
1.2.Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě.Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.
1.3.Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy.Kupní smloua a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce.Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.
1.4.Znění obchodních podmínek může prodávají měnit či doplňovat.Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

2. UŽIVATELSKÝ ÚČET

1.5.Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní.Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží ( dále jen uživatelský účet ).Je možno provádět objednání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.
1.6.Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje.Údaje uvedé v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv změně povinen aktualizivat.Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.
1.7.Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jméném a heslem.Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.
1.8.Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.
1.9.Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě,kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 1 rok nevyužívá,či v případě,kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy ( včetně obchodních podmínek ).
1.10Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího,popř.nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení  třetích osob.

3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY
1.11.Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.Ustanovení § 1732 odst.2 občanského zákoníku se nepoužije.
1.12.Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží včetně daně z přidané hodnoty .Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány na webovém rozhraní obchodu.Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.
1.13.Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží ( platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci České republiky ).
1.14.Pro objednávání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu.Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o :
1.14.1.objednávaném zboží / objednávané zboží vloží kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu /,
1.14.2.způsobu úhrady kupní ceny zboží,údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a
1.14.3.informace o nákladech spojených s dodáním zboží / dále společně jen jako " objednávka " /.
1.15.Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje,které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky.Objednávku odešle kupující prodávajícímu na tlačítko " odeslat ".Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné.Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení objednávky kupujícímu potvrdí elektrinickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícímu uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce / dále jen " elektronická adresa kupujícího " /.
1.16.Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky ( množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (např. písemně či telefonicky).
1.17.Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.
1.18.Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení,náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

4. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY
1.19.Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby :
       -  v hotovosti v provozovně prodávajícího na adrese : Železářství, Janáčkova 126, 407 21 Česká Kamenice,
       -  v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce
1.20.Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši.Není-li uvedeno jinak ,rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.
1.21.Prodávající nevyžaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu.
1.22.Při platbě hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží.
1.23.Prodávající vystaví kupujícímu daňový doklad - fakturu na základě kupní smlouvy.Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty.Daňový doklad - faktura je kupujícímu zaslána společně s objednaným zbožím, v případě osobního odběru na prodejně je kupujícímu vystavena předán na provozovně.

5. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY
1.24Kupující bere na vědomí,že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze mimi jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel vyňal a z hygienickýchdůvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.
1.25Nejedná-li se o případ uvedený v čl.5 obchodních podmínek či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit , a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží,přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží.Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě .Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využít vzorový formulář poskytovaným prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek.Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronocké pošty prodávajícího www.zelezerstvikassasova.cz  .
1.26. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl.5 obchodních podmínek se kupní smlouvy od počátku ruší.Zboží musí být kupujícím vráceno do čtrnácti (14) dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy prodávajícímu.Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy , nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
1.27.V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl.5 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal.Prodávající vrátí kupujícímu všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal,stejným způsobem.Prodávající vrátí kupujícímu přijaté peněžní prostředky jiným způsobem tehdy, pokud s tím kupující souhlasí a pokud mu tím nevzniknou další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí.
1.28.Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
1.29.V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit,a to až do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.
1.30.Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícím dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

6. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ
1.31.V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
1.32.Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.
1.33.V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp.náklady spojené s jiným způsobem doručení.
1.34.Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

7. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ, ZÁRUKA A REKLAMACE
1.35.Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, §2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č.634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).
1.36.Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal :
1.36.1.má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
1.36.2.se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu běžně používá,
1.36.3.zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
1.36.4.je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
1.36.5.zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
1.37.Ustanovení uvedená v čl.7 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím,nebo vyplývá-li to z povahy zboží.
1.38.Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.Kupující sdělí prodávajícímu jaké právo si zvolil při oznámení vady nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady.
1.39.Prodávající je povinen spotřebiteli vydat písemné potvrzení o tom, kdy spotřebitel právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel požaduje, a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání,případně písemné odůvodnění zamítnuti reklamace.Tato povinost se vztahuje i na jiné osoby určené k provedení opravy.Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání.
Nemá-li věc vlastnosti stanovené v § 2161 ( prodávající odpovísá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady ), může kupující požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti, není-li to možné, může odstoupit od smlouvy.Je-li to však vzhledem k povaze neúměrné, zejména lze-li vadupdstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady.
Má-li věc vadu, z níž je prodávající zavázán, a jedná-li se o věc prodávanou za nižší cenu nebo o věc použitou, má kupující místo práva na výměnu věci právo na přiměřenou slevu.

8. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN
1.40.Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.
1.41.Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
1.42.Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy www.zelezarstvikassasova.cz .Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.
1.43.K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IĆ 000 20 869, internetová adresa : https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.
1.44.Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č.524/2013 ze dne 21.května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č.2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).
1.45.Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezenémrozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č.634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
1.46.Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

9. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
1.47.Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)  ( dále jen " nařízení GDPR " ) související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely plnění kupní smlouvy, pro účely jednání o této smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností prodávajícího plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.

10. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES
1.48.Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami  prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 nařízení GDPR související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely zasílání obchodních sdělení plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.
1.49.Kupující souhlasí s ukládaním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv.cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

11. DORUČOVÁNÍ
1.50.Kupujícímu může být doručováno na elektronickou adresu kupujícího.

12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1.51.Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem.Volbou práva podle předchozí věty není kupující, který je spotřebitelem, zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení právního řádu, od nichž se nelze smluvně odchýlit, a jež by se v případě neexistence volby práva jinak použila dle ustanovení čl.6 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.593/2008 ze dne 17.června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové ztahy (ŘÍM I ).
1.52.Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné , nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.
1.53.Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.
1.54.Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.
1.55.Kontaktní údaje prodávajícího : adresa pro doručování : Železářství Jaroslava Kassasová
                                                                                                           Janáčkova 126
                                                                                                            407 21 Česká Kamenice
                                                                                                            tel. +420 775 862 650
                                                                adresa elektron.pošty  :  www.zelezarstvikassasova.cz

V České Kamenice dne 1.1.2018

 


 

 

  
Kontakt

Železářství - domácí potřeby
Jaroslava Kassasova
email: info@zelezarstvikassasova.cz   

Janáčkova 126
407 21 Česká Kamenice

 
mob: 775 862 650 
tel. :   412 584 701
*************************

LEDEN, ÚNOR 2024
 PO - PÁ   8.00-16.00
 SOBOTA  8.00-11.00
**************************
BŘEZEN-PROSINEC
           2024
  PO - PÁ   8.00-16.30
  SOBOTA  8.00-11.00

    

 

Nejprodávanější

KOUŘOVOD 120mm - T KUS 120mm

T kus průměr 120mm, délka 500mm, šířka 340mm, délka překrytí 60mm, síla plechu 1,5mm, barva černá, hmotnost cca 3kg.

Cena: 630 Kč (s DPH)

Redukce komínová 200/150mm, redukce do komína 200/150mm

Redukce komínová 200mm - komín /150mm - kouřovod, tl.plechu 1,5mm černá,lakovaná,hmotnost cca1,6kg

Cena: 380 Kč (s DPH)

Koleno stavitelné 120mm,otočné 0°-90°

Koleno kouřové 120mm, otočné 0°-90°, tl.plechu 1,5mm, barva černá , hmotnost cca 2,7 kg.

Cena: 650 Kč (s DPH)

Železářství - Domácí potřeby - Jaroslava Kassasová - Czech Republic, e-mail: info@zelezarstvikassasova.cz
Provozováno CMS / E-shop (c)2023 Czechproduct.cz s.r.o. | WebCare | Mapa webu | Cookies